ID bài viết : 00072339 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Kết nối điện thoại Xperia không hiển thị trong danh sách BRAVIA Sync Device hoặc khi sử dụng Sync Menu.

Kết nối với điện thoại thông minh Xperia.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điều này có thể xảy ra nếu điện thoại thông minh Xperia sử dụng cáp kết nối Mobile High-Definition Link (MHL) bị tắt hoặc khóa màn hình. Thiết bị này có thể được hiển thị trong danh sách BRAVIA Sync Device List hoặc Sync Menu khi màn hình được mở khóa.

LƯU Ý: Không phải tất cả điện thoại thông minh Xperia đều hỗ trợ kết nối MHL. Hãy truy cập trang web MHL Consortium website để biết danh sách cập nhật của thiết bị tương thích MHL