ID bài viết : 00084998 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Thiết bị của tôi có hỗ trợ các phương pháp bảo vệ nội dung SCMS-T không?

    Thiết bị này có thể nhận được nội dung thông qua kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng phương pháp bảo vệ nội dung SCMS-T.