ID bài viết : 00084998 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Thiết bị của tôi có hỗ trợ các phương pháp bảo vệ nội dung SCMS-T không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thiết bị này có thể nhận được nội dung thông qua kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng phương pháp bảo vệ nội dung SCMS-T.