ID bài viết : 00052698 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Phim và hình ảnh bị lộn ngược khi phát lại.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đảm bảo rằng máy ảnh không gắn ngược với điện thoại smartphone. Ổ cắm chân máy trên máy ảnh nên được ở phía dưới để các hình ảnh được chụp theo đúng hướng.

 Tripod Socket