ID bài viết : 00052681 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Không thể kết nối máy ảnh tới điện thoại smartphone thông qua kết nối Wi-Fi.

    Điều này xảy ra khi có một kết nối wireless giữa máy ảnh và điện thoại smartphone khác. Máy ảnh không thể kết nối tới nhiều thiết bị tại cùng một thời điểm. Để giải quyết tình trạng này, đầu tiên xóa kết nối Wi-Fi® giữa máy ảnh và điện thoại smartphone khác.