ID bài viết : 00052673 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Các loại điện thoại smartphone khác sẽ can thiệp vào kết nối của máy ảnh với điện thoại smartphone của tôi?

    Máy ảnh chỉ có thể kết nối tới một điện thoại smartphone tại một thời điểm và kết nối wireless tới điện thoại smartphone của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu. Các loại điện thoại smartphone khác sẽ không thể thiết lập kết nối với máy ảnh khi đang kết nối với điện thoại smartphone của bạn.