ID bài viết : 00052738 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Có thể lưu thông tin địa điểm chụp vào hình ảnh không?

    Thông tin địa điểm không thể được lưu vào hình ảnh bởi vì máy ảnh không có tính năng GPS.