ID bài viết : 00052786 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tôi có thể sử dụng máy ảnh để xóa các hình ảnh được lưu trữ trong thẻ nhớ không?

    Tất cả các hình ảnh có thể được xóa tại một thời điểm bằng cách định dạng thẻ nhớ. Tuy nhiên, việc xóa hình ảnh riêng biệt từ thẻ nhớ bằng máy ảnh thì không thể.

    CẢNH BẢO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Việc định dạng sẽ xóa tất cả hình ảnh được lưu trên thẻ nhớ của máy ảnh.