ID bài viết : 00052745 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tôi có thể sử dụng máy ảnh này mà không có điện thoại smartphone hay máy tính bảng không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể chụp ảnh với máy ảnh này bởi vì có một nút chụp trên máy ảnh. Tuy nhiên, để quay phim, bạn cần kết nối tới một thiết bị điện thoại smartphone hay máy tính bảng