ID bài viết : 00061000 / Sửa lần cuối : 30/01/2015

Loại chuột Bluetooth nào có thể được thiết lập với TV?

  Các loại chuột Bluetooth® sau đã được xác nhận tương thích:

  • Adesso® iMouse S100  
  • Gigabyte™ GM-M7700B
  • Kensington SlimBlade™ wireless mouse 
  • Lenovo® ThinkPad® Bluetooth laser Mouse
  • Logitech® V470
  • Logitech M555b
  • Newmentech™ MS-173BT
  • Microsoft® Bluetooth Notebook Mouse 5000
  • Rocketfish™ Bluetooth Laser Mouse
  • Sony® VGP-BMS10
  • Sony VGP-BMS11
  • Sony VGP-BMS15
  • Sony VGP-BMS21
  • Sony VGP-BMS30
  • Sony VGP-BMS33
  • Sony VGP-BMS80