ID bài viết : 00061000 / Sửa lần cuối : 30/01/2015

Loại chuột Bluetooth nào có thể được thiết lập với TV?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các loại chuột Bluetooth® sau đã được xác nhận tương thích:

 • Adesso® iMouse S100  
 • Gigabyte™ GM-M7700B
 • Kensington SlimBlade™ wireless mouse 
 • Lenovo® ThinkPad® Bluetooth laser Mouse
 • Logitech® V470
 • Logitech M555b
 • Newmentech™ MS-173BT
 • Microsoft® Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Rocketfish™ Bluetooth Laser Mouse
 • Sony® VGP-BMS10
 • Sony VGP-BMS11
 • Sony VGP-BMS15
 • Sony VGP-BMS21
 • Sony VGP-BMS30
 • Sony VGP-BMS33
 • Sony VGP-BMS80