ID bài viết : 00076520 / Sửa lần cuối : 12/05/2014

Có thể kết nối Internet khi đang sử dụng chức năng Wi-Fi không?

Kết nối Internet khi đang sử dụng chức năng Wi-Fi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có thể truy cập mạng Intenet trong khi sử dụng chức năng Wi-Fi® bằng các bước sau.

  1. Khởi chạy ứng dụng Portable Wireless Server (PWS) Manager.
  2. Trên danh sách File/Folder List trên màn hình, chọn biểu tượng Setting
    Settings Icon
  3. Chọn Internal Connection để hiển thị danh sách truy cập mạng không dây (mạng LAN) hiện có.
  4. Chọn SSID của mạng truy cập.
  5. Nếu tuy cập mạng cần mật mã, nhập mật mã của thiết bị để tiếp tục.
  6. Nhấn OK.

LƯU Ý: Portable Wireless Server sẽ khởi động lại và kết nối mạng LAN không dây.