ID bài viết : 00094468 / Sửa lần cuối : 07/10/2014

Tôi có thể kiểm tra ở đâu để xem thiết bị di động của tôi là một thiết bị Wi-Fi ® được chứng nhận Miracast?

    Một danh sách cập nhật Wi-Fi Certified ™ có thể được tìm thấy tại trang web Wi-Fi alliance Web site. Danh sách này sẽ bao gồm các thiết bị được kích hoạt Miracast hoặc Near Field Communication (NFC ™).