ID bài viết : 00199791 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Cách chọn vị trí hoặc thư mục theo dõi tập tin đa phương tiện trong phần mềm Microsoft Windows Media Player phiên bản 11.

  Phần mềm Microsoft Windows Media Player phiên bản 11 tìm kiếm các tập tin đa phương tiện từ một vị trí đặt sẵn. Làm theo quy trình này để thêm địa điểm:

  1. Nhấp vào nút Library (Thư viện), sau đó nhấp vào Add to Library (Thêm vào Thư viện) từ menu.
  2. Trong hộp Add To Library (Thêm vào Thư viện), trong hộp Select the folders to monitor (Chọn thư mục để theo dõi), hãy nhấp vào nút Add (Thêm).
  3. Trong hộp Add Folder (Thêm thư mục), chọn vị trí cho thư mục, sau đó nhấp vào OK .

   LƯU Ý: Lặp lại quy trình này để bổ sung thêm thư mục.

  4. Nhấp vào OK.
  5. Tìm kiếm sẽ được thực hiện.
  6. Trong hộp Add to Library by Searching Computer (Thêm vào Thư viện bằng cách tìm kiếm máy tính), hãy nhấp vào Close (Đóng).