ID bài viết : 00106006 / Sửa lần cuối : 28/11/2019

Nhạc bị bỏ qua bài hát kết tiếp mà không phát

    Nhạc có thể bị bỏ qua bởi các điều kiện dưới đây

    • Tập tin không tương thích
    • Tập tin có quản lý quyền kỹ thuật số (DRM -Digital Rights Management ) không cho phép sao chép 
    • Tập tin bị hỏng
    • Tập tin không phải là một tập tin âm thanh