ID bài viết : 00106006 / Sửa lần cuối : 02/06/2019

Nhạc bị bỏ qua bài hát kết tiếp mà không phát

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nhạc có thể bị bỏ qua bởi các điều kiện dưới đây

  • Tập tin không tương thích
  • Tập tin có quản lý quyền kỹ thuật số (DRM -Digital Rights Management ) không cho phép sao chép 
  • Tập tin bị hỏng
  • Tập tin không phải là một tập tin âm thanh