ID bài viết : 00057479 / Sửa lần cuối : 22/08/2016

Khi tôi chạm vào điện thoại Smartphone tới Wireless Boombox hoặc hệ thống Audio, màn hình chọn lựa ứng dụng xuất hiện.

  Nếu ứng dụng NFC được cài đặt trên điện thoại Thông minhcủa bạn, màn hình chọn lựa có thể xuất hiện khi bạn chạm điện thoại Thông minh tới hệ thống Sony Wireless Boombox hoặc Micro HiFi Component.

  Để giải quyết vấn đề này, chọn ứng dụng NFC Easy Connect và thiết lập nó để sử dụng mặc định. Ứng dụng sẽ tự động bắt đầu khi chức năng NFC được sử dụng trong lần tới.

  LƯU Ý:

  • Để thay đổi thiết lập của ứng dụng NFC Easy Connect, kiểm tra hướng dẫn sử dụng kèm theo của điện thoại Thông minh.
  • Không đòi hỏi ứng dụng NFC Easy Connect nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Android 4.1 hoặc cao hơn.

  If the NFC application is installed in your smartphone, the selection screen may appear when you touch the smartphone to the Sony wireless boombox or Micro HiFi Component system.

  To resolve this issue, select the NFC Easy Connect application and set it to use default. The application will start automatically the next time the NFC function is used.

  NOTES:

  • To change the settings of the NFC Easy Connect application, check the instruction manual supplied with the smartphone.
  • The NFC Easy Connect app is not required if you are using Android 4.1 or later operating systems.