ID bài viết : 00105472 / Sửa lần cuối : 29/10/2018

Các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào có sẵn ứng dụng PlayMemories Camera ?

    Tham khảo đường link sau cho danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ

    https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbregions.php.

    Ứng dụng máy ảnh PlayMemories Camera không thể tải về và cài đặt từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài danh mục ở trên.