ID bài viết : 00065515 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Có thể sử dụng máy ảnh với cáp có sẵn ngoài thị trường không?

    Sử dụng máy ảnh với cáp có sẵn ngoài thị trường.

    Máy ảnh này có thể được sử dụng với một phiên bản cáp có sẵn tuân thủ theo tiêu chuẩn JIS B7104/ISO 6053.