ID bài viết : 00133887 / Sửa lần cuối : 08/12/2020

Thiếu mất các biểu tượng Nhóm bạn thân của tôi, gia đình và Tạo nhóm.

Thiếu mất biểu tượng của Nhóm bạn thân của tôi, gia đình và Tạo nhóm.

    Những biểu tượng này không hiện có trong phần mềm PlayMemories Home. PlayMemories Home được nâng cấp phần mềm thay thế đối với Phần mềm Bloggie. Các ứn dụng này không có sẵn bởi vì chúng được tạo đặc biệt dành cho Personal Space mà hiện nay PlayMemories Online không cần thiết nữa.

    Để biết thêm thông tin về PlayMemories Online, tham khảo trang web PlayMemories Online Website. Đối với hướng dẫn từng bước về cách tải hình ảnh và phim lên PlayMemories Online và các trang mạng xã hội khác, tham khảo trang web hỗ trợ PlayMemories Home Support Website.