ID bài viết : 00065481 / Sửa lần cuối : 28/10/2020

Góc nhìn thay đổi khi bắt đầu quay phim.

  The angle of view when recording movies is narrower than that of still image shooting when the SteadyShot function is On. Set the SteadyShot function to Off to shoot using the same angle of view.
  Góc nhìn khi quay phim là hẹp hơn so với hình chụp khi chức năng SteadyShot đang On. Thiết lập các chức năng SteadyShot là Off để chụp bằng cách sử dụng cùng một góc nhìn.

  Bạn có thể thiết lập các chế độ chụp sang Movie để hiển thị các khu vực ghi thực tế khi hình ảnh lên khung trước khi quay phim.

 • Grid Line để hiển thị các khu vực ghi khi quay phim từ chế độ still image .
 • The angle of view when recording movies is narrower than that of still image shooting when the SteadyShot function is On. Set the SteadyShot function to Off to shoot using the same angle of view.
  Góc nhìn khi quay phim là hẹp hơn so với hình chụp khi chức năng SteadyShot đang On. Thiết lập các chức năng SteadyShot là Off để chụp bằng cách sử dụng cùng một góc nhìn.

  LƯU Ý:

  • Bạn có thể thiết lập các chế độ chụp sang Movie để hiển thị các khu vực ghi thực tế khi hình ảnh lên khung trước khi quay phim.
  • Bạn có thể kích hoạt chức năng Grid Line để hiển thị các khu vực ghi khi quay phim từ chế độ still image .