ID bài viết : 00083020 / Sửa lần cuối : 19/10/2016

Lấy nét Focus Range Limiter hay AF Range Control được ưu tiên hơn khi kết nối với ống kính tương thích?

    Không có chức năng nào được ưu tiên hơn. Cả hai tính năng đều có thể hoạt động cùng một lúc.

    Sử dụng hai chức năng cùng một lúc.