ID bài viết : 00066635 / Sửa lần cuối : 07/10/2019

Các thiết lập trên máy ảnh không được lưu sau khi tắt máy.

    Các thiết lập trên máy ảnh trước khi tắt máy không được lưu.


    Các thiết lập máy ảnh có thể bị mất nếu pin được lấy ra khỏi máy ảnh ngay lập tức sau khi máy được tắt. Phải mất khoảng 5-10 giây cho việc lưu các thiết lập sau khi tắt máy ảnh. Để tránh mất các thiết lập của bạn, chờ đợi ít nhất 10 giây trước khi tháo pin sau khi tắt máy ảnh.