ID bài viết : 00135148 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Hướng dẫn khởi động GPS Image Tracker và công cụ hỗ trợ GPS sau khi cài đặt PlayMemories Home.

  Khởi động GPS Image Trackercông cụ hỗ trợ GPS sau khi cài đặt PlayMemories Home.

  Áp dụng cho các sản phẩm sau đây:
  - PlayMemories (Phiên bản Lite) Phiên bản .1.*.**
  - PlayMemories Phiên bản .1.*.**
  - PlayMemories Phiên bản .2.*.**


  Tính năng đã bị gỡ bỏ bởi quá trình cài đặt PlayMemories Home.

  Để sử dụng tính năng này, khởi động PlayMemories Home sau đó khởi động tính năng từ menu Tool.