ID bài viết : 00167447 / Sửa lần cuối : 04/06/2019

Đồng hồ của car stereo không hiển thị.

Đồng hồ của car stereo không hiển thị.

    Đồng hồ của car stereo sẽ không hiển thị khi phát lại USB Video. Để hiển thị đồng hồ, thoát khỏi chế độ USB Video.