ID bài viết : 00167447 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Đồng hồ của car stereo không hiển thị.

Đồng hồ của car stereo không hiển thị.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đồng hồ của car stereo sẽ không hiển thị khi phát lại USB Video. Để hiển thị đồng hồ, thoát khỏi chế độ USB Video.