ID bài viết : 00167314 / Sửa lần cuối : 20/05/2018

Không thể để duyệt danh bạ.

Không thể để duyệt danh bạ.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu bạn không thể trình duyệt hoặc tải danh sách liên hê của địa chỉ/danh bạ điện thoại, vui lòng kiểm tra các thiết lập của điện thoại với các thiết lập mà sẽ hạn chế kiểu truy cập này. Để biết thêm thông tin về các thiết lập của thiết bị di động của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn của các thiết bị di động hoặc liên hệ với nhà sản xuất .