ID bài viết : 00058092 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Tôi có thể phát nhạc hoặc sử dụng ứng dụng trong khi đang sạc pin thông qua kết nối USB?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu bạn muốn phát nhạc hoặc sử dụng ứng dụng trên Walkman của bạn trong khi đang sạc pin bằng kết nối USB, chạm Turn Off USB Storage khi kết nối với máy tính đã hoàn thành. Bạn cũng có thể kéo Status Bar trên Màn hình Home, và chọn Turn Off USB Storage dưới Notification Panel.

Nếu Walkman của bạn được kết nối tới 1 máy tính như là một media device (MTP), bạn có thể phát nhạc hoặc sử dụng ứng dụng.