ID bài viết : 00140712 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Hình ảnh được chiếu bị tắt khi thay đổi góc hoặc vị trí của máy chiếu.

Hình ảnh được chiếu bị tắt khi thay đổi góc hoặc vị trí của máy chiếu.

    Nếu bạn vô tình chạm vào màn hình LCD khi thay đổi góc hoặc vị trí của máy chiếu, máy chiếu sẽ tắt; đây là hoạt động bình thường. Tránh chạm vào màn hình LCD khi sử dụng máy chiếu.