ID bài viết : 00085033 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Hình ảnh không xuất hiện sau khi chuyển từ đầu đĩa Blu-ray vào PlayStation 3 qua cổng HDMI

    Nếu bạn không thể nhận được một tín hiệu video từ đầu vào HDMI mà PlayStation 3 (PS3) kết nối với hệ thống rạp hát tại nhà sau khi chuyển từ đầu đĩa Blu-ray, thay đổi thiết lập độ phân giải HDMI của máy game PS3. Các máy game PS3 không  tự động thay đổi độ phân giải HDMI nếu môi trường kết nối được thay đổi.