ID bài viết : 00058057 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Danh sách nhạc chuyển vào từ phần mềm hỗ trợ không hiển thị trên danh sách nhạc của Walkman.

    Walkman chỉ hỗ trợ danh sách nhạc chứa đựng các tập tin nhạc. Danh sách bao gồm cả nhạc và video sẽ không được phát ltrên Walkman.