ID bài viết : 00091233 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Làm thế nào để sử dụng ứng dụng DiXiM trên thiết bị di động iPhone bằng tính năng Wi-Fi Direct?

  QUAN TRỌNG

  • Để có thêm thông tin hoặc cách tải ứng dụng DiXim dành cho thiết bị điện tử di động iPhone, truy cập trang web DiXiM http://www.digion.com/dixim_dmc hoặc liên hệ với nhà bán lẻ iPhone của bạn 
  • Úng dụng DiXiM hỗ trợ rất nhiều định dạng media, ví dụ trong giải pháp này cho phép bạn hiển thị hình ảnh sử dụng Wi-Fi Direct.  
  • Ứng dụng DiXiM không phải ứng dụng của Sony. Sự điều hướng hoặc tính năng của ứng dụng có thể thay đổi mà không có sự báo trước. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng ứng dụng. 
  1. Chắc chắn tính năng Wi-Fi Direct đã được cài đặt.
  2. Từ ứng dụng thiết bị điện tử di động Apple iPhone, chọn DiXiM
   Image
  3. Chọn BRAVIA A
   Image
  4. Chọn Shared
   Image
  5. Chọn Photos
   Image
  6. Chọn Albums

   Image
  7. Chọn Shared ( Documents)
   Image
  8. Chọn hình ảnh mong muốn hoặc Play all items on the list ( chọn hết)
   Image
  9. Chọn Play