ID bài viết : 00167155 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Phim từ Amazon Video on Demand dừng phát lại và không phát đến cuối của bộ phim.

    Phim từ Amazon Video on Demand dừng phát lại và không phát đến cuối của bộ phim.

    Vấn đề này đã được báo cáo xảy ra với các bộ phim từ Amazon Video on Demand (VOD) với chiều dài hơn 202 phút. Phim dừng phát ở phút 202 nếu độ dài đã trôi qua khoảng thời gian này. The Amazon, vấn đề đang bị gây ra bởi cách một số nội dung video được mã hóa. Amazon đang trong quá trình mã hóa lại những nội dung bị ảnh hưởng.

    Chuyển những khách hàng gặp vấn đền này đến dịch vụ Amazon VOD Customer Service