ID bài viết : 00136513 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Tại sao thông báo 'Image Database File error. Recover?' xuất hiện khi thẻ nhớ được gắn vào máy quay?

Thông báo 'Image Database File error. Recover?' xuất hiện khi thẻ nhớ được gắn vào máy quay.

    Thông báo này xuất hiện khi tập tin cơ sở dữ liệu không tìm thấy trong thẻ nhớ đã được gắn vào máy quay. Nếu bạn thực hiện việc khôi phục, một tập tin cơ sở dữ liệu hình ảnh mới sẽ được tạo ra để ghi các đoạn phim. Tập tin cơ sở dữ liệu hình ảnh không cần thiết cho việc ghi ảnh tĩnh.
    Tập tin cơ sở dữ liệu hình ảnh cũng được tạo khi thẻ nhớ được định dạng với máy ảnh. Trong trường hợp này,  tất cả ảnh đã ghi bao gồm những ảnh đã được bảo vệ sẽ bị xóa hết.