ID bài viết : 00054997 / Sửa lần cuối : 22/10/2020

Có thể nhập dữ liệu hỗ trợ GPS với máy tính Macintosh?

  Sử dụng 1 thẻ nhớ tương thích với máy ảnh của bạn và dây USB kèm theo, có thể cập nhật dữ liệu hỗ trợ GPS trên máy tính Macintosh®.

  Vui lòng theo các bước dưới đây để nhập dữ liệu hỗ trợ GPS.

  1. Tải dữ liệu hỗ trợ GPS tại http://control.d-imaging.sony.co.jp/GPS/assistme.dat.

   LƯU Ý: Tập tin được tải về vào thư mục Download trên máy tính.

  2. Lắp thẻ nhớ vào máy ảnh.
  3. Kết nối máy ảnh tới máy tính với dây cáp USB kèm theo.
  4. Trên màn hình máy tính, nhấp đúp chuột vào biểu tượng thẻ nhớ.

   LƯU Ý: Biểu tượng thẻ nhớ có tên là Untitled hoặc No Name.

  5. Trong cửa sổ thẻ nhớ, tạo một thư mục mới với tên Private.
  6. Trong thư mục Private, tạo 1 thư mục mới với tên Sony.
  7. In the Sony folder, create a new folder named GPS.
  8. Sao chép tập tin hỗ trợ GPS đã tải về (assistme.dat) vào thư mục GPS mới được tạo .
  9. Tắt máy ảnh.
  10. Ngắt kết nối máy ảnh với máy tính.
  11. Bật máy ảnh lên lại.