ID bài viết : 00191275 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Cách đặt máy phát di động ở chế độ kết nối USB.

    1. Nhấn nút HOME
    2. Từ menu Home, chọn Settings (Cài đặt)
    3. Từ menu Settings (Cài đặt), chọn Common Settings (Cài đặt chung)
    4. Từ menu Common Settings (Cài đặt chung), chọn USB Connection Mode (Chế độ kết nối USB)
    5. Khi thông báo Use when USB connection cannot be established. Use this mode? (Sử dụng khi không thể thiết lập kết nối USB. Sử dụng chế độ này?) xuất hiện, hãy chọn Yes (Có)