ID bài viết : 00197865 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách xác định xem bài hát trong phần mềm Apple iTunes có chế độ bảo vệ nội dung Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) không.

    1. Trong phần mềm iTunes, nhấp để chọn bài hát bạn muốn xác minh.
    2. Trên menu chính, nhấp vào File (Tập tin), sau đó nhấp vào Get Info (Lấy thông tin).
    3. Trên tab Summary (Tóm tắt), bên dưới Kind (Loại), nếu tập tin có bảo vệ bản quyền, bạn có thể thấy (ví dụ) Protected AAC audio file (Tập tin âm thanh AAC được bảo vệ). Tập tin không có bảo vệ bản quyền có thể cho biết (ví dụ) Purchased AAC audio file or AAC audio file (Tập tin âm thanh AAC được mua hoặc tập tin âm thanh AAC).
    Ảnh