ID bài viết : 00058589 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Chuẩn định dạng video nào được dùng ở nhiều nước khác nhau toàn thế giới?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nhiều nước khác sử dụng chuẩn định dạng video khác nhau để phát sóng và hiển thị video. Có 3 loại chuẩn định dạng video chủ yếu trên thế giới: National Television System Committee (NTSC), Phase Alternating Line (PAL), và Sequential Color and Memory (SECAM). Bảng dưới đây cung cấp danh sách các nước và chuẩn định dạng video được sử dụng trong mỗi nước.

Quốc gia Chuẩn định dạng Video
Afghanistan PAL
Algeria PAL
Antiqua NTSC
Argentina PAL
Australia PAL
Austria PAL
Bahrain PAL
Bangladesh PAL
Barbados NTSC
Belgium PAL
Bermuda NTSC
Brazil PAL
Brunei PAL
Bulgaria SECAM
Canada NTSC
Canary Isle PAL
Chile NTSC
China PAL
Colombia NTSC
Congo SECAM
Costa Rica NTSC
Cuba NTSC
Cyprus PAL/SEC
Czechoslovakia SECAM
Denmark PAL
Domican Republic NTSC
Dubai PAL
Ecuador NTSC
Egypt SECAM
Eire PAL
El Salvador NTSC
Ethiopia PAL
Finland PAL
France SECAM
Germany PAL
Ghana PAL
Gibraltar PAL
Greece SECAM
Guatemala NTSC
Haiti SECAM
Honduras NTSC
Hong Kong PAL
Hungary SECAM
Iceland PAL
India PAL
Indonesia PAL
Iran SECAM
Iraq SECAM
Israel PAL
Italy PAL
Ivory Coast SECAM
Jamaica NTSC
Japan NTSC
Jordan PAL
Kenya PAL
Korea NTSC
Kuwait PAL
Lebanon SECAM
Liberia PAL
Libya PAL
Luxemborg PAL/SEC
Malaysia PAL
Malta PAL
Mauritius SECAM
Mexico NTSC
Monaco SECAM/PAL
Morocco SECAM
Netherlands PAL
New Zealand PAL
Nicaragua NTSC
Nigeria PAL
Norway PAL
Oman PAL
Pakistan PAL
Panama NTSC
Peru NTSC
Phillipines NTSC
Poland SECAM
Portugal PAL
Puerto Rico NTSC
Qatar PAL
Saba,Sarawak PAL
Saudi Arabia SECAM
Sierra Leone PAL
Singapore PAL
South Africa PAL
Spain PAL
Sri Lanka PAL
Sudan PAL
Surinam NTSC
Sweden PAL
Switzerland PAL
Syria SECAM
Taiwan NTSC
Tanzania PAL
Thailand PAL
Trinidad NTSC
Tunisia SECAM
Turkey PAL
UAE PAL
Uganda PAL
UK PAL
Uruguay PAL
USA NTSC
USSR SECAM
Venezuela NTSC
Yemen PAL
Yugoslavia PAL
Zaire SECAM
Zambia PAL
Zanzibar PAL
Zimbabwe PAL