ID bài viết : 00058589 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Chuẩn định dạng video nào được dùng ở nhiều nước khác nhau toàn thế giới?

  Nhiều nước khác sử dụng chuẩn định dạng video khác nhau để phát sóng và hiển thị video. Có 3 loại chuẩn định dạng video chủ yếu trên thế giới: National Television System Committee (NTSC), Phase Alternating Line (PAL), và Sequential Color and Memory (SECAM). Bảng dưới đây cung cấp danh sách các nước và chuẩn định dạng video được sử dụng trong mỗi nước.

  Quốc gia Chuẩn định dạng Video
  Afghanistan PAL
  Algeria PAL
  Antiqua NTSC
  Argentina PAL
  Australia PAL
  Austria PAL
  Bahrain PAL
  Bangladesh PAL
  Barbados NTSC
  Belgium PAL
  Bermuda NTSC
  Brazil PAL
  Brunei PAL
  Bulgaria SECAM
  Canada NTSC
  Canary Isle PAL
  Chile NTSC
  China PAL
  Colombia NTSC
  Congo SECAM
  Costa Rica NTSC
  Cuba NTSC
  Cyprus PAL/SEC
  Czechoslovakia SECAM
  Denmark PAL
  Domican Republic NTSC
  Dubai PAL
  Ecuador NTSC
  Egypt SECAM
  Eire PAL
  El Salvador NTSC
  Ethiopia PAL
  Finland PAL
  France SECAM
  Germany PAL
  Ghana PAL
  Gibraltar PAL
  Greece SECAM
  Guatemala NTSC
  Haiti SECAM
  Honduras NTSC
  Hong Kong PAL
  Hungary SECAM
  Iceland PAL
  India PAL
  Indonesia PAL
  Iran SECAM
  Iraq SECAM
  Israel PAL
  Italy PAL
  Ivory Coast SECAM
  Jamaica NTSC
  Japan NTSC
  Jordan PAL
  Kenya PAL
  Korea NTSC
  Kuwait PAL
  Lebanon SECAM
  Liberia PAL
  Libya PAL
  Luxemborg PAL/SEC
  Malaysia PAL
  Malta PAL
  Mauritius SECAM
  Mexico NTSC
  Monaco SECAM/PAL
  Morocco SECAM
  Netherlands PAL
  New Zealand PAL
  Nicaragua NTSC
  Nigeria PAL
  Norway PAL
  Oman PAL
  Pakistan PAL
  Panama NTSC
  Peru NTSC
  Phillipines NTSC
  Poland SECAM
  Portugal PAL
  Puerto Rico NTSC
  Qatar PAL
  Saba,Sarawak PAL
  Saudi Arabia SECAM
  Sierra Leone PAL
  Singapore PAL
  South Africa PAL
  Spain PAL
  Sri Lanka PAL
  Sudan PAL
  Surinam NTSC
  Sweden PAL
  Switzerland PAL
  Syria SECAM
  Taiwan NTSC
  Tanzania PAL
  Thailand PAL
  Trinidad NTSC
  Tunisia SECAM
  Turkey PAL
  UAE PAL
  Uganda PAL
  UK PAL
  Uruguay PAL
  USA NTSC
  USSR SECAM
  Venezuela NTSC
  Yemen PAL
  Yugoslavia PAL
  Zaire SECAM
  Zambia PAL
  Zanzibar PAL
  Zimbabwe PAL