ID bài viết : 00073554 / Sửa lần cuối : 18/04/2022In

Cách nhập dữ liệu hỗ trợ GPS vào máy ảnh

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể nhập dữ liệu hỗ trợ GPS bằng cách sử dụng phần mềm PlayMemories Home. Để nhập, hãy kết nối máy ảnh với máy tính được kết nối với Internet. Sau khi kết nối, thông báo xác nhận cập nhật dữ liệu hỗ trợ GPS sẽ xuất hiện và dữ liệu hỗ trợ GPS sẽ tự động cập nhật. Nếu bản cập nhật không tự động bắt đầu, hãy cài đặt phần mềm và làm theo các bước sau đây:

  QUAN TRỌNG:

  • Dữ liệu hỗ trợ GPS chỉ có giá trị trong khoảng 30 ngày, sau đó có thể cần nhập lại dữ liệu.
  • Phiên bản hiện tại của PlayMemories Home hỗ trợ các hệ điều hành sau đây và có thể tải xuống từ trang web hỗ trợ.
   • Windows 8.1/Windows 10/Windows 11
   • OS X v10.10-10.11 / macOS 10.12-10.13
  1. Bật máy tính.
  2. Bật máy ảnh.
  3. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm.
  4. Khởi động phần mềm PlayMemories Home.
  5. Trong cửa sổ PlayMemories Home, nhấp vào Tools (Công cụ).
  6. Trong menu Tools (Công cụ), nhấp vào GPS Support Tool (Công cụ hỗ trợ GPS).
  7. Trong cửa sổ GPS Support Tool (Công cụ hỗ trợ GPS), bên dưới tùy chọn Select a target to update (Chọn một mục tiêu để cập nhật), nhấp vào để chọn ổ đĩa Removable Disk (Ổ đĩa di động) đại diện cho máy ảnh.
  8. Nhấp vào nút Update now (Cập nhật ngay).

  Nếu bạn không có hoặc không muốn sử dụng phần mềm PlayMemories Home, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật Dữ liệu hỗ trợ GPS mà không cần sử dụng PlayMemories Home.