Công bố sản phẩm Xperia mới

12 giờ ngày 26/10/2021 (JST), 23 giờ ngày 25/10/2021 (EDT)
@sonyxperia