X95L | BRAVIA XR | Mini LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | TV thông minh (Google TV)

X95L Series

NEW