Cách xem số seri (Serial Number) của máy tính bằng VAIO Care

ID mục tìm kiếm:428943(sửa đổi 23-Tháng 2-2011)

Các model có thể áp dụng

VGN-P45GK, VGN-P45TK, VPCCW23EN, VPCCW25FA, VPCCW25FG, VPCCW25FH, VPCCW25FN, VPCCW25FW, VPCCW26FA, VPCCW26FG, VPCCW26FH, VPCCW26FW, VPCCW28FG, VPCCW28FW, VPCCW2AGG, VPCCW2BGN, VPCEA12EA, VPCEA12EG, VPCEA12EH, VPCEA12EN, VPCEA13EH, VPCEA13EN, VPCEA15FA, VPCEA15FG, VPCEA15FN, VPCEA16FA, VPCEA16FG, VPCEA16FH, VPCEA16FW, VPCEA17FG, VPCEA17FH, VPCEA17FW, VPCEA1AGG, VPCEA1BGN, VPCEA21EG, VPCEA21EH, VPCEA21EN, VPCEA22EA, VPCEA22EG, VPCEA22EH, VPCEA22EN, VPCEA23EH, VPCEA23EN, VPCEA25FA, VPCEA25FG, VPCEA25FN, VPCEA26FA, VPCEA26FF, VPCEA26FG, VPCEA31EG, VPCEA31EN, VPCEA32EA, VPCEA32EG, VPCEA32EH, VPCEA32EN, VPCEA33EN, VPCEA35FA, VPCEA35FG, VPCEA35FH, VPCEA35FK, VPCEA36FA, VPCEA36FF, VPCEA36FG, VPCEA36FH, VPCEA36FK, VPCEA36FW, VPCEA37FA, VPCEA37FG, VPCEA37FH, VPCEA37FW, VPCEA3BGN, VPCEB12EG, VPCEB12EN, VPCEB13FA, VPCEB13FG, VPCEB14EN, VPCEB15FA, VPCEB15FG, VPCEB15FH, VPCEB15FW, VPCEB16FG, VPCEB17FA, VPCEB17FG, VPCEB17FW, VPCEB1AGG, VPCEB21EG, VPCEB21EN, VPCEB21FG, VPCEB22EG, VPCEB22EN, VPCEB23FG, VPCEB24EN, VPCEB25FG, VPCEB25FH, VPCEB25FW, VPCEB26FA, VPCEB26FF, VPCEB26FG, VPCEB27FA, VPCEB27FG, VPCEB27FW, VPCEB31EA, VPCEB31EG, VPCEB31EN, VPCEB31FG, VPCEB32EG, VPCEB32EN, VPCEB33FG, VPCEB34EN, VPCEB35FG, VPCEB35FH, VPCEB35FK, VPCEB35FW, VPCEB36FA, VPCEB36FF, VPCEB36FG, VPCEB37FG, VPCEB37FH, VPCEB37FK, VPCEB37FW, VPCEB3AGG, VPCEC15FG, VPCEC35FG, VPCEE25FG, VPCEE26FG, VPCF115FG, VPCF115FW, VPCF116FG, VPCF116FW, VPCF117HG, VPCF127HG, VPCF135FG, VPCF135FW, VPCF136FG, VPCF136FK, VPCF136FW, VPCF137HG, VPCJ118FG, VPCJ118FH, VPCJ118FW, VPCJ128FG, VPCJ128FH, VPCL138FG, VPCL148FG, VPCM125AG, VPCM125AW, VPCM126AA, VPCM126AG, VPCM126AH, VPCP115KG, VPCP115KW, VPCP116KG, VPCS113FG, VPCS115FG, VPCS115FH, VPCS115FW, VPCS116FA, VPCS116FG, VPCS116FH, VPCS116FW, VPCS117GA, VPCS117GG, VPCS117GH, VPCS117GW, VPCS123FG, VPCS125FA, VPCS125FG, VPCS125FH, VPCS125FW, VPCS127GF, VPCS133GN, VPCS135FA, VPCS135FG, VPCS135FH, VPCS135FK, VPCS135FW, VPCS136FA, VPCS136FG, VPCS136FK, VPCS136FW, VPCS137GA, VPCS137GF, VPCS137GG, VPCS137GH, VPCS137GK, VPCS137GW, VPCW213AG, VPCW213AW, VPCW215AG, VPCW215AW, VPCW216AA, VPCW216AG, VPCW216AH, VPCW217AG, VPCW218AG, VPCW218AW, VPCW219AG, VPCW21BAG, VPCW21EAG, VPCW21EAW, VPCX125LG, VPCX125LW, VPCX127LG, VPCX128LG, VPCX128LW, VPCX135LG, VPCX135LW, VPCY115FG, VPCY115FW, VPCZ115GA, VPCZ115GG, VPCZ115GW, VPCZ116GA, VPCZ116GG, VPCZ116GH, VPCZ116GW, VPCZ117GG, VPCZ117GW, VPCZ126GA, VPCZ126GF, VPCZ126GG, VPCZ126GH, VPCZ126GW, VPCZ127GG, VPCZ128GG, VPCZ129GG, VPCZ129GW, VPCZ135GA, VPCZ135GG, VPCZ135GK, VPCZ135GW, VPCZ136GA, VPCZ136GF, VPCZ136GG, VPCZ136GH, VPCZ136GK, VPCZ136GW, VPCZ137GG, VPCZ138GA, VPCZ138GG, VPCZ138GK, VPCZ138GW, VPCZ139GA, VPCZ139GG

Phản hồi