Theo dõi tình trạng sửa chữa

Cuộc sống dễ dàng hơn bao giờ !

Bạn đã gửi sản phẩm Sony của bạn để sửa và đã nhận được một phiếu Dịch vụ Sửa chữa có 8 chữ số để nhận diện. Lưu ý những số này và điền nó vào bên dưới phần tìm ra tình trạng sửa chữa. Vì dụ, J10000011Nếu bạn gặp bất kì khó khăn nào, vui lòng liê hệ với chúng tôi