Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt SATA Driver

Kích thước

  • 2.9751MB

Ngày phát hành

  • 2010-09-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SATARaid.zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).

 

Xin vui lòng tham khảo liên kết dưới đây về cách sử dụng SATA Driver và các hướng dẫn chi tiết.


Hướng dẫn cài đặt Windows XP