Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt SD Card Driver

Kích thước

  • 0.0275MB

Ngày phát hành

  • 2010-09-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và giải nén tập tin .zip.
 

Để cài đặt thủ công Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD), hãy làm theo các bước sau đây:
1. Vào Device Manager.
2. Mở rộng "Secure Digital host controllers"
3. Mở properties của "SDA Standard Compliant SD Host Controller".
4. Kiểm tra số "function" trong "Location:" của tab "General".
      Nếu là số "4", thực hiện bước tiếp theo.
      Nếu không phải là số "4", kiểm tra "SDA Standard Compliant SD Host Controller" khác.
5. Mở tab "Driver".
6. Click "Update Driver...".
7. Trên "Hardware Update Wizard Window" chọn "No, no this time" rồi click "Next"
8. Chọn "Intall from a list or specific location (Advanced)" rồi click "Next"
9. Chọn "Dont search. I will choose the driver to install" rồi click "Next"
10. Phía dưới phần cứng tương thích, chọn "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
11. Click "Have Disk."
12. Click "Browse"
13. Xác định vị trí và chọn tập tin INF trong thư mục "SD Memory Card" và click "Open".
14. Click "Ok"
15. Click "Next"
16. Nếu hộp thoại "Windows Security" xuất hiện, click "Install this driver software anyway".
17. Click "Finish"
18. Click "Close" để hoàn tất quá trình cài đặt.