Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCX117LG
 • VPCX113KG
 • VPCX115LG
 • VPCX118LW
 • VPCX118LG
 • VPCX115LW
 • VPCX113KA

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt SMSC Driver

Phiên bản

 • 1

Kích thước

 • 3.1MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-26

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin MemorySMSC.EXE vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào tập tin MemorySMSC.EXE để bắt đầu cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Tại hộp thoại License Agreement, vui lòng đọc điều khoản. Nhấp I Agree để tiếp tục cài đặt.
LƯU Ý: Nhiều hộp thoại cài đặt có thể xuất hiện trong khi cài đặt. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
5. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.