Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCW15FA
 • VPCCW1AGG
 • VPCCW16FW
 • VPCCW16FG
 • VPCCW15FW
 • VPCCW15FG
 • VPCCW18FG
 • VPCCW13EG
 • VPCCW18FW
 • VPCCW12ES
 • VPCCW16FA
 • VPCCW16FS
 • VPCCW15FH

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Wireless LAN Intel

Phiên bản

 • 12.1.0

Kích thước

 • 30.0MB

Ngày phát hành

 • 2009-11-02

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin WirelessLANIntel.EXE vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào WirelessLANIntel.EXE để bắt đầu cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Tại hộp thoại License Agreement, vui lòng đọc bản thỏa thuận. Nhấp I Agree để tiếp tục cài đặt.
LƯU Ý:
Nhiều hộp thoại có thể xuất hiện trong khi cài đặt. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
5. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.