Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF14N19SG
 • SVF14N16SA
 • SVF14N12SA
 • SVF14N16SG
 • SVF14N16CW
 • SVF14N11SG
 • SVF14N17SH
 • SVF14N13SG
 • SVF14N12SG
 • SVF14N15ST
 • SVF14N16SN
 • SVF14N12SH
 • SVF14N18ST

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Audio Driver Registry Patch (for SVF14N1)

Phiên bản

 • 2013 08/06

Kích thước

 • 2.33MB

Ngày phát hành

 • 2013-12-24

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt trình điều khiển gốc và ứng dụng theo thứ tự trên.

Cài đặt

Chi tiết

 1. Download the .exe file to a temporary or download directory (please note this directory for reference).
 2. Go to the directory where the file was downloaded.
 3. Double-click the .exe file to start the installation.
 4. Follow the installation wizard that appears and when the installation finishes, please restart the computer if needed.