ID bài viết : 00197392 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Cách nghe tiếng Tivi chỉ từ loa Sound Bar.

Âm thanh Tivi phát ra từ cả loa Tivi và loa Sound Bar.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra như sau.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa của Tivi để tắt Tivi. Xác nhận rằng loa Sound Bar tắt cùng lúc. Nếu không tắt, hãy sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar để tắt loa Sound Bar.
  2. Sử dụng điều khiển từ xa của Tivi để bật Tivi. Xác nhận rằng loa Sound Bar bật cùng lúc. Nếu không bật, hãy sử dụng điều khiển của loa Sound Bar để bật loa Sound Bar.