ID bài viết : 00158804 / Sửa lần cuối : 30/09/2016

Làm thế nào để tắt hoặc thoát khỏi chế độ DEMO trên TV.

Làm thế nào để tắt hoặc thoát khỏi chế độ DEMO trên TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện theo các bước dưới đây.

  1. Thực hiện thiết lập cấu hình xuất xưởng.
    Sau khi hoàn thành các thiết lập lại cấu hình xuất xưởng, màn hình thiết lập ban đầu sẽ được hiển thị.
  2. Trong thiết lập khởi tạo, chọn Home trên màn hình Location.

      Image