ID bài viết : 00170704 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

Có thể kết nối cùng lúc được bao nhiêu điều khiển DUALSHOCK4 với TV Android Sony?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có thể kết nối cùng lúc được bao nhiêu điều khiển DUALSHOCK4 với TV Android Sony?

Điều khiển DUALSHOCK4 có thể được sử dụng trong khi đang dùng dịch vụ trực tuyến PlayStation Now.

Tối đa 2 điều khiển DUALSHOCK4 có thể được kết nối cùng lúc.

LƯU Ý: DUALSHOCK 3 và DUALSHOCK 4 (CUH-ZCT2x) không được hỗ trợ. Chỉ hỗ trợ DUALSHOCK 4 (CUH-ZCT1x).