ID bài viết : 00055880 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Google của tôi. Báo lỗi: Failed to sign in due to network problems. Please check your Internet connectivity.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu bạn gặp lỗi này trong suốt quá trình cài đặt lần đầu, làm như sau:

 1. Chọn Back để trở về danh sách các mạng không dây.
 2. Xác thực rằng mạng mà bạn đang kết nối tới là một mạng bảo mật. Một mạng bảo mật sẽ có biểu tượng lock.
 3. Nếu mạng của bạn đang kết nối không có biểu tượng khóa, thay đổi mạng và kết nối tới một mạng bảo mật hoặc bảo mật mạng của bạn trên máy vi tính trước khi cố gắng kết nối lại một cách an toàn.
 4. Một khi kết nối tới mạng bảo mật, chọn mạng không bảo mật trước (mà không có biểu tượng khóa) từ danh sách và chọn Forget.
 5. Nhấn Ctrl + Shift + Backspace trên Remote Control để khởi động lại máy.
 6. Sau khi máy nghe nhạc của bạn khởi động lại, đăng nhập với tài khoản Google của bạn lần nữa

If you receive this error during the initial setup, do the following:

 1. Select Back to return to the list of wireless networks.
 2. Verify that the network you are connected to is a secured network. A secured network will have a lock icon.
 3. If the network you connected to does not have a lock icon, change networks and connect to the Secured network or secure your network on a computer prior to attempting to connect again securely.
 4. Once connected to the secured network, select the previous unsecured network (without the lock icon) from the list and then select Forget.
 5. Press Ctrl + Shift + Backspace on the Remote Control to reboot the player.
 6. After your player restarts, sign in with your Google Account again