ID bài viết : 00072471 / Sửa lần cuối : 24/03/2014

Làm thế nào để kết nối thiết bị Mobile High Definition Link (MHL) với TV thông qua bộ chuyển đổi MHL-to-HDMI.

Làm thế nào để kết nối thiết bị Mobile High Definition Link (MHL) với TV thông qua bộ chuyển đổi MHL-to-HDMI.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ của các kết nối mô tả trong giải pháp này:: Image

Kết nối các thiết bị MHL™ tới một bộ chuyển đổi MHL-to-HDMI, và kết nối bộ chuyển đổi đến nguồn cung cấp điện năng cho USB.

  1. Kết nối bộ chuyển đổi với TV bằng cáp HDMI®. Biểu tượng MHL xuất hiện trên thanh trạng thái của thiết bị MHL sau khi kết nối đã thiết lập.
  2. Thiết lập TV với đầu vào HDMI. Ứng dụng TV launcher tự động bắt đầu. Thực hiện các hướng dẫn trên màn hình của MHL-thiết bị để xem các tập tin media trên TV.