Liên hệ trực tiếp

Dành cho báo chí
Nếu quý vị cần thông tin dành cho báo chí, vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận truyền thông của chúng tôi.
Phòng Truyền thông

Công ty Sony Electronics Việt Nam
Số điện thoại: 84-28-38222227
Số fax: 84-28-38222230